19 thoughts on “10 tháng Không Dám Đánh Nhau

  1. Nên nhốt nó vào 1 chỗ ít thấy mấy con lớn và cho nó ăn thêm mầu tư vào để cho nó căng lên trong vòng 10 ngày rồi cho nó gặp lại nó sẽ đá liền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *