One thought on “Tin Buồn là nhà mình đã bị sét đánh tầm tả hư cái tủ lạnh luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *