5 thoughts on “Bài thuốc chữa đau khớp gối hiệu quả nhất

  1. đau khơp gôi ngươi gia không ai không mắc phai. tôi và chông đều bị, cứ ngồi xuống là không muốn đứng lên nữa, may có con đi làm mua cho cao ngựa mông cổ mà giờ cả 2 vợ chông đều thấy đỡ hơn, khỏe hơn

  2. trước thấy mẹ minh bị đau khớp gố i mà dùng cao ngựa mông cổ cũng rất tốt, mọi người tham khảo xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *