10 thoughts on “Blog Bà Đàm Xòa: ‘Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không xoay về phía Mỹ’

  1. Thang tau no se an va uong het thai nguyen vietnam va dietnam vi thang lu nguyên phu tổng va đang cs voi bây con Hoang cua chung no thêm 100 năm hay la 200 năm. Co- gang len học theo đường lối cua Thang dau Trộm Đuôi cướp

  2. "đại cục" của trọng lú là bán nước vn cho tầu đấy, đại cục hán hóa vn, hôm qua tầu tuyên bố chủ quyền tại bãi tư chính, trọng lú và truyên thông vc nín khe, "liên sô vĩ đại" đang khai thác tại tư chính cũng nín khe, vậy thì cái "đại cục" là các nước cs lớn, cs vn chia nhau xẻ thịt VN

  3. Chắc chắn 100% Nguyễn Phú Trọng sẽ không bao giờ xoay về phía Hoa kỳ. Không bao giờ cho dù mất nước vào tay Ba Tầu xâm lược. Còn Hoa kỳ chắc chắn không bao giờ thí mạng, tài sản để chống Ba Tầu vì ích lợi của Việt nam. Hoa kỳ lên án Ba Tầu thì ai cũng biết mỏ dầu ở gần đảo Tư Chính thuộc thềm lục địa của Việt nam theo luật quốc tế.
    Còn Ba Tầu chắc chắn sẽ tiếp tục chiếm biển đông của Việt nam. Ba tầu chó mãi mãi là kẻ thù cua Việt nam

  4. Qua chinh sac cho tiên cung không dam xoay boi ho vân muôn dân khô vân muôn dân lam tôi moi cho chê đô ma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *