One thought on “Cách đăng xuất email khi mượn máy tính (hoặc điện thoại) của người khác

  1. khi đăng nhập email ở máy người khác, bạn nhớ chọn không lưu mật mã, và Thoát email trước khi rời khỏi máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *