12 thoughts on “cách lên đồ fiora bá đạo

  1. thằng này chắc lần đầu tiên đánh được  10_4_13 sướng quá tưởng mình cao thủ ấy mà  …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *