35 thoughts on “Cắt tạo kiểu Sport | TiTi – HKT BAND

  1. Lúc chưa cắt đẹp hơn nhiều. Lúc xem video cắt tạo kiểu tóc cho Hồ Gia Hùng cũng vậy. Lúc chưa cắt đẹp hơn lúc cắt rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *