6 thoughts on “Chế quả xe đạp dài gấp đôi xe trước.

  1. quả xe chế dài nguyên cả cây thép sáu mét tổng cộng dài 7 mét mà chế cả đằng trước đạp thì sẽ cân bằng đi dễ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *