6 thoughts on “CỜ VUA. NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG KHAI CUỘC – P1

  1. má gần thi cờ vua ở nhà ko hc bài mở hết cái này đến cái khác xem đánh với mấy cả trăm trận 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *