14 thoughts on “Cs hốt hoảng vì thấy mô tô khủng của đoàn đua xe

  1. Một nền văn hoá suy đồi, một xả hội hưởng thụ truỵ lạc, một nền kinh tế LAO NÔ trên cả nước.
    Đó là chủ trương của Cộng Đảng nhằm TRẢ THÙ nhân dân không chấp nhận Đảng Trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *