4 thoughts on “ĐÃ CÓ CHỦ….MS391 QUE CHÂN VUÔNG 2.9KG,TAY TỐT,ĐẶC GÀ.CÁN RĂNG CƯA KHÔ,BO CANH DẠT KHÔN KHÉO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *