2 thoughts on “Dân mắc kẹt vào mùa lũ. Tại xã Lai đồng Huyện TÂn Sơn Tỉnh Phú Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *