8 thoughts on “Đọc truyện Tuổi thơ dữ dội – phần 16

  1. Thanh niên thời đại chống Pháp thật a dũng ,kiên cường . Thanh niên ngày nay chỉ mải chơi bời , rồi trông chờ Mỹ đến làm giàu hộ

  2. Thanh niên việt nam ngày nay kém ngày xưa nhiều quá…
    ngày xưa 12 tuổi đã có ý chí như thế còn ngày nay 18 tuổi còn chưa biết sự đời nào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *