32 thoughts on “Doremon phiên bản lỗi tập 1

  1. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧

  2. Vải mên hài thế với lại thằng nobita mất dại vải nó địch vào mặt doreamon vải mên😂😂

  3. Hai the cuoi ma van ko hey cho mot like 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☺️🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍❤️❤️❤️🧕🏻🥾🥾🥾🎩👠🧢👡🧢👡👒🧦👒🎓🎓🦘🐫🐫🐩🦙🐓🐐🦒🐈🐈🐐🐖🐐🐎🦙🐎🐕🐏🐖🐖🧀🥒🌽🧀🍔🍔🍔🌮🌮🥙🦴🥖🍅🍆🥥🥥🍞🍞🍞🍗🍖🍳🍖🍕🍕🍕🍕🥗🥗🥗🌯🌯⚽️🏀🏀🏀🏸🏸🏓🏓🥋🥋🥊🏅🏅🏅🥉🥉🎼🎧🎤🎤🎤🎬🎬🎑🎑🏞🎇🌠🎇⛪️🕌✂️📐🔗📔📁📰📓🔖🖇📗🖇✂️📗🖍🗞🖊1️⃣🔤🔡🚩🏁🇦🇫🇦🇸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *