16 thoughts on “Gà Ô Chân Vàng Hai Hàng Vảy Trơn Vuông Thành Dãnh Giữa Chân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *