35 thoughts on “Hài Trường Giang và Nhã Phương tại Mỹ | Liveshow Trái Ngang 2017

  1. Đây ở vn mà có fai Mỹ đẽo đâu ai đang video mà lại đổi tên đi chứ… Đúng và… Đồ lua đao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *