11 thoughts on “Hàng chú NGUYỄN HỮU TỜN tỉnh Quảng Nam đã lên đường

  1. Thằng quỷ này gọi dt nói chuyện thấy ghét . Làm như mình nó bán chim vậy . Hách dịch . Tháng cô hồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *