12 thoughts on “Hàng điện nội địa nhật 100v ngày 17/11/2019. 0987270338

  1. E có cưa lộng xoay đế không và thước kẹp 200 m/m hiệu Japan còn tốt nếu có lần sau lên liếp a mua ủng hộ e vì e bán đồ phải chăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *