7 thoughts on “Hướng Dẫn Cách Đổi Chữ Thường, Chữ Hoa, Viết Hoa Chữ Đầu Tiên Trong Word -Change uppercase and lower

  1. anh cho em hỏi khi chuyển sang chế độ viết hoa toàn bộ thì lại có một số chữ ở dạng thường a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *