34 thoughts on “hướng dẫn chưởng kamehameha

  1. Muốn trưởng được thì phải bấm nhanh SDJ là được mà quan trọng năng lượng phải cột đỏ và đầy mới đc nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *