9 thoughts on “Hướng dẫn hiện các sheet bị ẩn, bị mất trong excel – Khanh tom

  1. tai sao máy cua e hiện thi sheet thì thanh cong cụ lại ẩn, và ngược lại. chỉ cho e cách cài dặt với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *