One thought on “Iphone 3G 8G Black Lock FW 4.2.1

  1. Làm sao mà máy chạy nhanh đc như vậy bạn?
    Chỉ cho mình cách làm với. Nhanh hơn cả 3.1.3 của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *