One thought on “Lấy đất của dân làm đường Hồ Chí Minh không đền bù theo luật tại Yên Thuỷ, Hoà Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *