4 thoughts on “Lỗi bẩn ram. Lỏng chân ram. Máy mở lên quay quạt tồi tự ngắt, không lên màn hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *