2 thoughts on “Lỗi Không Khởi Động được LOL

  1. mình sửa 1 hồi giờ khởi động nó lên cái khung đăng nhập lạ lắm… có ảnh động mal phite đánh nhau với axtrox -_- và vẫn k chơi được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *