3 thoughts on “Mỗi ngày một mẹo: Đăng xuất Facebook từ xa

  1. Cần chi phiền phức z. chỉ cần đăng nhập trên 1 thiết bị bất kì r đổi mật khẩu đi. chọn kết thúc trên mọi thiết bị là ok thôi mà….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *