22 thoughts on “Nọc độc cực mạnh của Rết có thể giết chết một con Hà Mã

  1. Ác như chó loại như mày chết đi là vừa sống chi cho chật đất r làm mấy chuyện ác ôn như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *