8 thoughts on “NS THANH NGÂN HÁT SÓC SỜ BAI SÓC TRĂNG CỰC DỄ THƯƠNG – NS THANH NGÂN

  1. Miễn Tây sông 💦🛶 nưỡc đã sinh ra em vưặ đẹp người đẹp nểt lại hát hay các chất giọng nam bộ khơ me THANH 🌷 NGẦN . em lả một nghệ 🌸 sĩ tải năng vả thấm đẫm tình người bao la MẸ QUAN 🌈 THẾ ẦM BỒ TẠT luôn phù hộ độ trì cho em trền mổi nẻo đường dù xa xôi cách trở. em xứng đăng vỡi danh hiệu nhả nưởc🎖🎸 trao cho vì em được sinh ra trong gia đình có ba đời làm nghệ 🌟 sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *