One thought on “Phần 1 Đường đi lên thác Mu, danh thắng nổi tiếng của huyện Lạc Sơn Hòa Bình

  1. Thác rất rất chi là đẹp đặc biệt là theo dọc đường thật nhiều và thật nhiều cứt trân và cứt bò ..các b về thăm quan rất hài lòng….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *