30 thoughts on “Rap về Tom & Jerry – Phan Ann

  1. Trong câu ''Trong phim có cảnh bạo lực nhiều khi ta thấy có cảnh máu me" thì nhớ lại mấy cái Creepypasta về Tom & Jerry nghĩ mà thấy ghét mấy cái đó quá (ghét thằng làm ra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *