23 thoughts on “Rồng Thần Dùng Huyết Long 1000 Năm Giúp Trường Sinh Cải Tử Hoàn Sinh Thế Nào|Trạch Thiên Ký

  1. Rồng kiểu j mà giọng con trai hoà thành người lại là con gái😳😳rồng lưỡng tính à😆😆😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *