10 thoughts on “Rudy Project Exception – kính mát thể thao có cả tròng cận

  1. Mua kính tròng đổi màu không nhanh hơn ư
    Lúc sáng thì nó tối còn lúc tối nó như kính bình thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *