4 thoughts on “Samsung 32 j4100 hướng dẫn xác định ổn áp nguồn

  1. Bạn cho mình hỏi mình lại gặp cái bếp từ nữa nó cũng mắc bệnh bật bếp nên là nổ IGBT mà mình vẫn chưa tìm ra bệnh mình đo đi ốt gim 18v vẫn tốt tụ 2uf tốt tụ 5uf tốt tụ 0.33uf tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *