6 thoughts on “SH.3085.Thăm Thiền viện trúc lâm Tây Thiên.Tam Đảo. Vĩnh Phúc.

  1. Cảnh đẹp sướng nhất tiền bối. Thưởng ngoạn phong cảnh khắp nơi. Khi nào rảnh dừng chân tại Bon sai sung tiền bối nhé 🖒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *