21 thoughts on “Súng Nước Làm Từ Ống Tre_ Trại Hè TVS 2019 Ở 千葉市少年自然の家

  1. Ngày bé mình làm súng này nhưng để bắn đạn quả đay thấy nguy hiểm thật. Nghĩ ra bắn nước quả là sáng tạo. OK

  2. Wow looks so happy family great video der friend thanks for sharing 💕💕💕 have a good day friend ⚘⚘⚘💕💕💕👍👍👍👍 89 Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *