37 thoughts on “Tất cả các công thức cơ bản trong Minecraft | Update mới nhất

  1. Cái khúc 4:09 cái khúc đó tạo ra công dây thần thì cái cục banh tròn màu xanh đó ở làm gì mới có nó dị bn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *