8 thoughts on “Tây Nguyên đứng trước nguy cơ oằn mình chống lũ

  1. còn thuỷ điện là còn lũ dài dài. mưa lớn đập thuỷ điện hết sức chứa phải xả đập, cộng với mưa lớn bà con vùng dưới lãnh đủ. chưa kể trung quốc nó xả đập nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *