5 thoughts on “Tets HĐ + Hướng Dẫn SD – Đầu Băng Cối : Teac – 6300. Gửi A – Tâm. Ở – Hải Phòng. Trước Khi Lên Đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *