8 thoughts on “Thanh Hóa: Lũ quét gần 20 người chết và mất tích

  1. Hậu hỏa của lủ lý do là nhiều người thích dùng bàn gế bằng gổ thì phải khai thác rừng thì mới có gổ để làm bàn gếcho những người Sài gế ê bằng gổ , có thể thôi ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *