One thought on “Thi chạy hóa trang độc đáo lạ kỳ ở Boston Mỹ,

  1. https://www.youtube.com/watch?v=ZiRDPX98FoI&t=54s
    Nhiếp Ảnh Sài Gòn: Hai Lúa đi Thăm Trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *