14 thoughts on “THUẦN HOÁ KỲ TÔM !!! Làm gì khi kỳ tôm của bạn quá hung dữ ?

  1. Kỳ tôm của e dữ vcl đuma vừa đặt tay lên lồng nó há mồm như muốn lao vào khô máu vậy đuma sợ vc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *