6 thoughts on “Tinh Trong Thien Hạ :Võ Đang Cái Bang Thử Damge (Vương Sơn)#1

  1. Cb k áp sát xíu để đánh rồng đi rồng về. Đánh vậy có cơ hội hơn. Đừng sát quá ăn 8 kiếm thì die. VD có lợi hơn khi có choáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *