12 thoughts on “Tuyển Tập Truyện Ngắn Nam Cao – 4 – Chí phèo, Giăng sáng, Cười, Quên điều độ

  1. Nhà văn nhà thơ thời xưa Như Nam Cao Ngô Tất Tố Tú Xương họ để lại cho đời sau bao nhiêu tác phẩm hay Còn lũ nhà Văn nhà Thơ bây giờ như Hữu Thỉnh Đoàn Hương mở mồm ra là bị người dân chửi cho không ngóc đầu lên nổi Lũ bồi bút bây giờ viết hay nói cái gì cũng phải được CS cho phép thì mới dám viết Cho nên bây giờ chẳng có tác phẩm văn học nào được người dân yêu thích như Chí Phèo Nam Cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *