Posted on

VOA 01: Labor Group Says Wages in Developed Countries Almost UnchangedSource:
ENGLISH:
Labor Group Says Wages in Developed Countries Almost Unchanged

The International Labor Organization recently released a report suggesting that real wage growth in developed economies is nearly unchanged. Real wage measure includes the effects of inflation. Developing economies are mainly responsible for world wage growth. The ILO report says world wage growth is below the three percent rate that existed before the economic crisis of 2008. It says wage growth has slowed to nearly zero percent in developed economies over the last two years. However, in developing economies, like China and other Asian nations, wages have growing by six percent.

Wage growth in Eastern Europe and Central Asia is almost as high. The ILO report says wages in rich nations are still about three times higher than in poor countries. It says workers in developed countries earn $3,000 a month on average, compared to $1,000 a month for developing nations. The report says developed nations had increased inequality because of job losses and big differences between the highest and lowest wage earners. That difference between highest and lowest wage earners decreased in some developing countries.
The ILO says minimum wage policies, rules for the lowest permitted wages, can play a strong part in dealing with poverty and inequality. Sandra Polaski is the Deputy Director-General for Policy at the ILO. She disagrees with conservative critics of minimum wage policies. They say higher minimum wages mean fewer jobs. However, Ms. Polaski says employers often find ways to increase productivity to make up for the added cost of wages.
********************************************************
VIETNAMESE:
Nhóm người lao động cho rằng mức lương ở các nước phát triển gần như không thay đổi

Tổ chức Lao động Thế giới vừa công bố một báo cáo chỉ ra rằng lượng tiền lương tăng lên ở những nền kinh tế phát triển thực ra là gần như không thay đổi. Giá trị tiền lương thực sự phải bao gồm cả ảnh hưởng của lạm phát. Những nền kinh tế đang phát triển là những nhân tố chính trong việc tăng lương trên thế giới. Báo cáo của ILO (International Labor Organization – Tổ chức Lao động Thế giới) chỉ ra rằng mức tăng lương thế giới thấp hơn 3% mức tăng trước khủng hoảng kinh tế năm 2008. Mức tăng lương đang dần tiến đến 0% ở những nước phát triển trong vòng 2 năm qua. Tuy nhiên, ở những nước đang phát triển, như Trung Quốc và những quốc gia châu Á khác, tiền lương đã tăng 6%.

Mức tăng lương ở Đông Âu và Trung Á cũng cao như vậy. Báo cáo của ILO còn chỉ ra rằng mức lương của các nước giàu vẫn cao gấp 3 lần những nước nghèo. Được biết nhân công ở các nước phát triển kiếm được trung bình 3,000 đô mỗi tháng, so với 1,000 đô mỗi tháng ở các nước đang phát triển. Báo cáo này chỉ ra rằng các nước phát triển có sự bất bình đẳng đang gia tăng từ việc thất nghiệp và sự khác nhau giữa những người có mức lương cao nhất và thấp nhất. Sự khác biệt giữa những người có mức lương cao nhất và những người có mức lương thấp nhất thì đang giảm ở những nước đang phát triển.

ILO cho biết, chính sách mức lương tối thiểu, những điều luật về những mức lương thấp nhất được phép, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đối phó với đói nghèo và sự bất bình đẳng. Sandra Polaski là Phó Tổng Giám đốc về Chính sách tại ILO. Bà không đồng ý với những chỉ trích cực đoan về chính sách mức lương tối thiểu. Họ nói mức lương tối thiểu cao hơn tương đương với ít việc hơn. Tuy nhiên, cô Polaski cho rằng, những chủ doanh nghiệp thường tìm nhiều cách tăng năng suất để bù lại phần lương được tăng.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *